Karta Tomaszowianina

Regulamin (od 20.09.2021)

KPM.0050.239.2021

ZARZĄDZENIE Nr 239/2021
PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 września 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzeniem Nr 185/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego 
z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania oraz wzoru „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §3 ust. 4 Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” oraz  §3 ust. 3 Uchwały nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zarządza, co następuje:

 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 185/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania
  i korzystania oraz wzoru „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”, stanowiący załącznik
  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2021 roku.

 

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 239/2021
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 15.09.2021 r.

Regulamin przyznawania i korzystania z Tomaszowskiej Karty Mieszkańca

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
  Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Regulamin określa warunki przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+”, o której mowa
  w  Uchwale nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 3. Karta Tomaszowianina adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 4. Organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, która wydaje Kartę Tomaszowianina.
 5. Karta Tomaszowianina daje prawo do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 6. Nośnikiem będzie karta plastikowa z kodem kreskowym, na której umieszczone będą:
  1. imię i nazwisko uprawnionego,
  2. kod kreskowy i numer karty,
  3. termin ważności,
  4. napis: Karta ważna tylko z dokumentem tożsamości. Uprawnia do korzystania ze zniżek specjalnych,
  5. lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna na stronie kartatomaszowianina.pl,
  6. Logo
 7. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 8. Lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna jest na stronie kartatomaszowianina.pl.
 9. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie. O treści zmian mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i kartatomaszowianina.pl .

Rozdział II
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina jest osoba, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym,
  że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 2. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Karta Tomaszowianina wydawana jest na podstawie złożonego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. pierwszą stronę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia,
  2. emeryt, rencista pierwszą stronę rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku,
  3. osoba bezrobotna zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy oraz wskazującego Miasto Tomaszów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania,
  4. w przypadku wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej bądź w Domu Dziecka zaświadczenie dyrektora o przebywaniu dziecka w tej placówce,
  5. osoby powyżej 18 roku życia uczęszczające do szkół – ważną legitymację szkolną,
  6. studenci – ważną legitymację studencką.
  7. w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie o miejscu zamieszkania
   i nieosiąganiu dochodów wraz dołączeniem rachunku za media (np. energię elektryczną, wodę itp.) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania,
  8. dowód wpłaty, o której mowa w rozdziale II pkt. 17
 5. Wnioskodawcą może być osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny), która składa wniosek
  o przyznanie Karty Tomaszowianina dla wszystkich członków rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa).
 6. Dziecku do 7 roku życia Karta Tomaszowianina nie będzie wydawana, a ulgi przysługiwać mu będą na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 7. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina dostępne są w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 oraz na stronie internetowej kartatomaszowianina.pl.
 8. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina należy składać w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie poprzez stronę internetową kartatomaszowianina.pl.
 9. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie sms-em o możliwości odbioru Karty Tomaszowianina.
 10. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie poinformowany o obowiązku uzupełnienia wniosku.
 11. Karta Tomaszowianina wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 12. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina ustala się w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 13. Kartę Tomaszowianina wydaje się na czas określony – jeden rok lub trzy lata.
 14. Użytkownik może przystąpić do programu w każdym okresie jego trwania.
 15. Kartę Tomaszowianina odbiera się osobiście (w przypadku osób pełnoletnich) po okazaniu dokumentu tożsamości.
 16. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny.
 17. Za wyrobienie Karty Tomaszowianina ustala się jednorazową odpłatność:
  1. W przypadku karty jednorocznej w wysokości 20 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka do 18 roku życia - 15 zł;
  2. W przypadku karty trzyletniej w wysokości 40 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka do 18 roku życia - 30 zł;
 18. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.
 19. W celu wydania Karty Tomaszowianina na nowy okres, należy złożyć ponownie wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w rozdziale 2 pkt. 4.

Rozdział III
Wydanie duplikatu Karty Tomaszowianina

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Karty Tomaszowianina, duplikat wydawany jest na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski
  nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.
 3. W szczególnych losowych przypadkach, (m.in. kradzież, pożar, zalanie mieszkania itp.) potwierdzonych odpowiednimi dokumentami na pisemny wniosek użytkownika Karty Tomaszowianina, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub osoba upoważniona może odstąpić od opłaty za wydanie duplikatu.

Rozdział IV
Zasady wydawania Karty Młodego Tomaszowianina

 1. Kartę Młodego Tomaszowianina otrzymuje mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego w wieku od 7 do 18 lat, którego rodzic/opiekun prawny spełnia warunki do uzyskania Karty Tomaszowianina.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Młodego Tomaszowianina ustalane jest w dniu akceptacji wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Młodego Tomaszowianina składa rodzic/opiekun prawny. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 4. Kartę Młodego Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny przedkładając dokument tożsamości.
 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Młodego Tomaszowianina stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział V
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+

 1. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje rodzina wielodzietna, przez którą należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (także rodzinną pieczę zastępczą), składającą się z rodziców/opiekunów prawnych  (jednego rodzica/opiekuna) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ ustala się w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawcą jest osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny), która składa do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wypełniony i podpisany wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dla wszystkich członków rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa), z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje każdy z członków rodziny, o której mowa w pkt 1, w wieku powyżej 7 lat. Dziecku do 7 lat nie będzie wydawana Karta Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+, a uprawnienia z nią związane przysługiwać mu będą na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy podłączyć postanowienie Sądu o jej ustanowieniu.
 6. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ odbiera wnioskodawca przedkładając dokument tożsamości.
 7. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział VI
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – senior

 1. Kartę Tomaszowianina - senior otrzymuje osoba, która ukończyła 60 rok życia.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Tomaszowianina - senior ustalane jest w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać w imieniu osoby uprawnionej pełnoletni członek rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa.
 4. W przypadku całodobowych placówek opieki dla osób powyżej 60 roku życia wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać w imieniu osoby uprawnionej przedstawiciel tej instytucji.
 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina –senior stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział VII
Zasady użytkowania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownik Karty Tomaszowianina może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 2. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania. Nie okazanie karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Tomaszowianina.
 3. Karta Tomaszowianina jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika, w przypadku osób niepełnoletnich - z legitymacją szkolną.
 4. Dodatkową funkcją Karty Tomaszowianina jest możliwość wykorzystywania jej jako karty uprawniającej do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 5. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 6. Karta Tomaszowianina wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
 7. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty Tomaszowianina przez użytkownika nieuprawnionym osobom.
 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o utracie uprawnień do korzystania z niej wraz z jej jednoczesnym zwrotem.
 10. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadania Karty Tomaszowianina.
 11. Posiadacz Karty Tomaszowianina może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania składając odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Miasta i załączając kartę.
 12. Karty Tomaszowianina zwrócone do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podlegają zniszczeniu potwierdzonemu protokołem zniszczenia.

Rozdział VIII
Partnerzy Projektu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnera z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki będącą organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Warunkiem przystąpienia podmiotu do programu jako Partner jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu (załącznik nr 2), w której podmiot określi wysokość ulg lub preferencji oferowanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz ich rodzaj.
 3. Z Partnerem podpisywane jest porozumienie określające rodzaj ulg lub preferencji udzielanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz termin ich obowiązywania.
 4. Partner zobowiązany jest do:
  1. udzielania zadeklarowanych ulg lub preferencji użytkownikom Karty Tomaszowianina,
  2. oznaczenia swojego lokalu etykietą o honorowaniu Karty Tomaszowianina udostępnioną przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu,
  3. stosowania ustalonych przez Partnera ulg przynajmniej raz na 6 miesięcy,
  4. informowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o zmianach zachodzących w danych podmiotu, zmianach w oferowanych ulgach lub o chęci wystąpienia z programu Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.
 5. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki może wykluczyć Partnera z Programu:
  1. jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (ulg lub preferencji) dla użytkownika Karty Tomaszowianina.
 6. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera
  w Programie zostaną usunięte.
 7. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.
 8. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo
  do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
 9. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Karty Tomaszowianina przez Partnerów.

Rozdział IX
Ochrona danych osobowych

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Przystąpienia do programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”,
  2. Przystąpienia do programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu  danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione  są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Regulamin (do 20.09.2021)

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 185/2018
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 25 maja 2018 r.

Regulamin przyznawania i korzystania
z Tomaszowskiej Karty Mieszkańca

Rozdział  1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
  Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Regulamin określa warunki przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+”, o której mowa
  w  Uchwale nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 3. Karta Tomaszowianina adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 4. Organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, która wydaje Kartę Tomaszowianina.
 5. Karta Tomaszowianina daje prawo do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 6. Nośnikiem będzie karta plastikowa z kodem kreskowym, na której umieszczone będą:
  • Imię i nazwisko uprawnionego,
  • Kod kreskowy i numer karty,
  • Termin ważności,
  • Napis: Karta ważna tylko z dokumentem tożsamości. Uprawnia do korzystania
   ze zniżek specjalnych,
  • Lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna na stronie kartatomaszowianina.pl,
 1. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 2. Lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna jest na stronie kartatomaszowianina.pl.
 3. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie. O treści zmian mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 2
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina jest osoba, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym,
  że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 2. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Karta Tomaszowianina wydawana jest na podstawie złożonego wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kserokopię pierwszej strony zeznania PIT za rok poprzedni ze stemplem Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania kserokopia formularza ZAP-3. Jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy załączyć wydrukowaną pierwszą stronę oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) - PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W  przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy,
  2. W przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie o miejscu zamieszkania i nieosiąganiu dochodów,
 5. Wnioskodawcą może być osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny), która składa wniosek o przyznanie Karty Tomaszowianina dla wszystkich członków rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa).
 6. Dziecku do 7 roku życia Karta Tomaszowianina nie będzie wydawana, a ulgi przysługiwać mu będą na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 7. Wnioski o wydanie Karty Tomaszowianina dostępne są w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 oraz na stronie internetowej kartatomaszowianina.pl.
 8. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina należy składać w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie poprzez stronę internetową kartatomaszowianina.pl.
 9. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie sms-em o możliwości odbioru Karty Tomaszowianina.
 10. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie poinformowany o obowiązku uzupełnienia wniosku.
 11. Karta Tomaszowianina wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 12. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina ustala się w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 13. Kartę Tomaszowianina wydaje się na czas określony – jeden rok lub trzy lata.
 14. Użytkownik może przystąpić do programu w każdym okresie jego trwania.
 15. Kartę Tomaszowianina odbiera się osobiście (w przypadku osób pełnoletnich) po okazaniu następujących dokumentów:
  • Dokumentu tożsamości,
  • Dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty, o której mowa w punkcie 17.
 16. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny.
 17. Za wyrobienie Karty Tomaszowianina ustala się jednorazową odpłatność:
  • W przypadku karty jednorocznej w wysokości 15 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka
   do 18 roku życia - 10 zł;
  • W przypadku karty trzyletniej w wysokości 30 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka
   do 18 roku życia - 20 zł.
 18. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.
 19. W celu wydania Karty Tomaszowianina na nowy okres, należy złożyć ponownie wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w rozdziale 2 pkt. 4.
 20. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty Tomaszowianina wymaga wydania nowej karty bez ponoszenia dodatkowych opłat. Użytkownik Karty Tomaszowianina powinien złożyć pismo o jej wydanie załączając wydaną wcześniej kartę.

Rozdział 3
Wydanie duplikatu Karty Tomaszowianina

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Karty Tomaszowianina, duplikat wydawany jest na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim lub na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski
  nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324.
 3. W szczególnych losowych przypadkach, (m.in. kradzież, pożar, zalanie mieszkania itp.) potwierdzonych odpowiednimi dokumentami na pisemny wniosek użytkownika Karty Tomaszowianina, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego może odstąpić od opłaty
  za wydanie duplikatu.

Rozdział 4
Zasady wydawania Karty Młodego Tomaszowianina

 1. Kartę Młodego Tomaszowianina otrzymuje mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego w wieku od 7 do 18 lat, którego rodzic/opiekun prawny spełnia warunki do uzyskania Karty Tomaszowianina.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Młodego Tomaszowianina ustalane jest w dniu akceptacji wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Młodego Tomaszowianina składa rodzic/opiekun prawny. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 4. Kartę Młodego Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny przedkładając:
  1. dokument tożsamości,
  2. dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w rozdziale 2 pkt. 17.
 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Młodego Tomaszowianina stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział 5
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+

 1. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje rodzina wielodzietna, przez którą należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (także rodzinną pieczę zastępczą), składającą się z rodziców/opiekunów prawnych (jednego rodzica/opiekuna) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ ustala się w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawcą jest osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny), która składa do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wypełniony i podpisany wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dla wszystkich członków rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa), z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje każdy z członków rodziny, o której mowa w pkt 1, w wieku powyżej 7 lat. Dziecku do 7 lat nie będzie wydawana Karta Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+, a uprawnienia z nią związane przysługiwać mu będą na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy podłączyć postanowienie Sądu o jej ustanowieniu.
 6. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ odbiera wnioskodawca przedkładając:
  • dokument tożsamości,
  • dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w rozdziale 2 ust. 17.
 7. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział 6
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – senior

 1. Kartę Tomaszowianina - senior otrzymuje osoba, która ukończyła 60 rok życia.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Tomaszowianina - senior ustalane jest w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać w imieniu osoby uprawnionej pełnoletni członek rodziny w pierwszym stopniu pokrewieństwa.
 4. W przypadku całodobowych placówek opieki dla osób powyżej 60 roku życia wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać w imieniu osoby uprawnionej przedstawiciel tej instytucji.
 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina –senior stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział 7
Zasady użytkowania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownik Karty Tomaszowianina może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim kartatomaszowianina.pl.
 2. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania. Nie okazanie karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Tomaszowianina.
 3. Karta Tomaszowianina jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika, w przypadku osób niepełnoletnich - z legitymacją szkolną.
 4. Dodatkową funkcją Karty Tomaszowianina jest możliwość wykorzystywania jej jako karty uprawniającej do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 5. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 6. Karta Tomaszowianina wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
 7. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty Tomaszowianina przez użytkownika nieuprawnionym osobom.
 8. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 9. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o utracie uprawnień do korzystania z niej wraz z jej jednoczesnym zwrotem.
 10. Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadania Karty Tomaszowianina.
 11. Posiadacz Karty Tomaszowianina może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania składając odpowiednie oświadczenie w Urzędzie Miasta i załączając kartę.
 12. Karty Tomaszowianina zwrócone do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podlegają zniszczeniu potwierdzonemu protokołem zniszczenia.

Rozdział 8
Partnerzy Projektu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnera z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki będącą organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Warunkiem przystąpienia podmiotu do programu jako Partner jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu (załącznik nr 2), w której podmiot określi wysokość ulg lub preferencji oferowanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz ich rodzaj.
 3. Z Partnerem podpisywane jest porozumienie określające rodzaj ulg lub preferencji udzielanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz termin ich obowiązywania.
 4. Partner zobowiązany jest do:
  1. udzielania zadeklarowanych ulg lub preferencji użytkownikom Karty Tomaszowianina,
  2. oznaczenia swojego lokalu etykietą o honorowaniu Karty Tomaszowianina udostępnioną przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu,
  3. stosowania ustalonych przez Partnera ulg przynajmniej raz na 6 miesięcy,
  4. informowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o zmianach zachodzących w danych podmiotu, zmianach w oferowanych ulgach lub o chęci wystąpienia z programu Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.
 5. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki może wykluczyć Partnera z Programu:
  1. jeżeli Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (ulg lub preferencji) dla użytkownika Karty Tomaszowianina.
 6. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera
  w Programie zostaną usunięte.
 7. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.
 8. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo
  do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
 9. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Karty Tomaszowianina przez Partnerów.

Rozdział 9
Ochrona danych osobowych

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iod@tomaszow-maz.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Przystąpienia do programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”,
  2. Przystąpienia do programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,    
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
    z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodatkowe załączniki:

Załącznik 2 do Regulaminu - plik PDF - 329.68 [ KB ]Załącznik 3 do Regulaminu - plik PDF - 297.31 [ KB ]Załącznik 4 do Regulaminu - plik PDF - 329.97 [ KB ]Załącznik 5 do Regulaminu - plik PDF - 332.49 [ KB ]Załącznik 6 do Regulaminu - plik PDF - 300.35 [ KB ]

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE