Regulamin

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 37/2024
Prezydenta Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia 2 lutego 2024 roku

Regulamin przyznawania i korzystania z Tomaszowskiej Karty Mieszkańca

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Regulamin określa warunki przyznawania i korzystania oraz wzór Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, zwanej dalej „Kartą Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+”, o której mowa w  Uchwale nr XXII/229/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia w Tomaszowie Mazowieckim programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 3. Karta Tomaszowianina adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 4.  Organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+” jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, która wydaje Kartę Tomaszowianina.
 5.  Karta Tomaszowianina daje prawo do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie „Tomaszowska Karta Mieszkańca” i programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Tomaszowska Karta Dużej Rodziny 3+”.
 6.  Nośnikiem będzie karta plastikowa z kodem kreskowym (wzory kart stanowią załącznik nr 6), na której umieszczone będą:
  1. imię i nazwisko uprawnionego,
  2. kod kreskowy i numer karty,
  3. termin ważności,
  4. napis: Karta ważna tylko z dokumentem tożsamości. Uprawnia do korzystania ze zniżek specjalnych,
  5. lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna na stronie www.kartatomaszowianina.pl,
  6. logo.
 7. Nośnikiem karty będzie także identyfikator osoby w formie elektronicznej, który jednoznacznie  wskazuje na uczestnika programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 8. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 9. Lista podmiotów świadczących usługi i oferujących towar ze zniżką dostępna jest na stronie www.kartatomaszowianina.pl.
 10. Niniejszy regulamin może ulegać zmianie. O  treści zmian mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i www.kartatomaszowianina.pl .

Rozdział II
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina jest osoba posiadająca obywatelstwo polskie, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
 2. Użytkownikiem Karty Tomaszowianina może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Karta Tomaszowianina wydawana jest na podstawie złożonego wniosku, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. pierwszą stronę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem jego złożenia,
  2. emeryt, rencista pierwszą stronę rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku,
  3. osoba bezrobotna zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz zaświadczenie wskazującego Miasto Tomaszów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania,
  4. w przypadku wychowanków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej bądź w Domu Dziecka zaświadczenie dyrektora o przebywaniu dziecka w tej placówce,
  5. osoby powyżej 18 roku życia uczęszczające do szkół – ważną legitymację szkolną,
  6. studenci – ważną legitymację studencką.
  7. w przypadku nieosiągania dochodów: oświadczenie o nieosiąganiu dochodów wraz dołączeniem aktualnego rachunku za media (np. energię elektryczną, wodę itp.) lub inny dokument potwierdzający adres zamieszkania,
  8. osoby bezdomne przebywające w noclegowni zaświadczenie o przebywaniu w danej placówce,
  9. dowód wpłaty, o której mowa w rozdziale II pkt. 19.
 5. Wniosek o Kartę Tomaszowianina można złożyć także w Systemie Karty Mieszkańca poprzez stronę internetową www.kartatomaszowianina.pl.
 6. Wnioskodawca może złożyć wniosek w imieniu członków swojej rodziny lub osób, z którymi zamieszkuje pod jednym adresem.
 7. Dziecku do 7 roku życia Karta Tomaszowianina nie będzie wydawana, a ulgi przysługiwać mu będą na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 8. Wnioski o wydanie Karty Tomaszowianina dostępne są w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 oraz na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl.
 9. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina należy składać w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ul. P.O.W. 10/16 w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, w godzinach pracy Urzędu lub elektronicznie poprzez stronę internetową www.kartatomaszowianina.pl.
 10. Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie SMS-em o możliwości  odbioru plastikowej Karty Tomaszowianina.
 11. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie poinformowany o obowiązku uzupełnienia wniosku.
 12. Karta Tomaszowianina wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu  30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.
 13. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina ustala się w dniu akceptacji  prawidłowo złożonego wniosku.
 14. Kartę Tomaszowianina wydaje się na czas określony – jeden rok lub trzy lata.
 15. Użytkownik może przystąpić do programu w każdym okresie jego trwania.
 16. Plastikową Kartę Tomaszowianina odbiera się osobiście (w przypadku osób pełnoletnich) po okazaniu dokumentu tożsamości.
 17. W przypadku osób niepełnoletnich Kartę Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny.
 18. Karta mobilna generowana jest po zalogowaniu się do aplikacji KartaTomaszowianina.pl.
 19. Za wyrobienie Karty Tomaszowianina ustala się jednorazową odpłatność:
  1. W przypadku karty jednorocznej w wysokości 20 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka
   do 18 roku życia - 15 zł;
  2.  W przypadku karty trzyletniej w wysokości 40 zł dla osoby pełnoletniej, dla dziecka
   do 18 roku życia - 30 zł.
 20. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324 lub poprzez stronę Internetową www.kartatomaszowianina.pl z wykorzystaniem internetowych kanałów płatności.
 21. W celu wydania Karty Tomaszowianina na nowy okres, należy złożyć ponownie wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w rozdziale 2 pkt. 4.

Rozdział III
Wydanie duplikatu Karty Tomaszowianina

 1. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia plastikowej Karty Tomaszowianina, duplikat wydawany jest na wniosek, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu w wysokości 100 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, na rachunek bankowy Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w ING Bank Śląski nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324 lub poprzez stronę Internetową www.kartatomaszowianina.pl z wykorzystaniem internetowych kanałów płatności.
 3. W szczególnych losowych przypadkach, (m.in. kradzież, pożar, zalanie mieszkania itp.) potwierdzonych odpowiednimi dokumentami na pisemny wniosek użytkownika Karty Tomaszowianina, Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego lub osoba upoważniona może odstąpić od opłaty  za wydanie duplikatu.

Rozdział IV
Zasady wydawania Karty Młodego Tomaszowianina

 1. Kartę Młodego Tomaszowianina otrzymuje mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego
  w wieku od 7 do 18 lat, którego rodzic/opiekun prawny spełnia warunki do uzyskania Karty Tomaszowianina.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Młodego Tomaszowianina ustalane jest w dniu akceptacji wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Młodego Tomaszowianina składa rodzic/opiekun prawny. Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
 4. Plastikową kartę Młodego Tomaszowianina odbiera rodzic/opiekun prawny przedkładając dokument tożsamości.

 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Młodego Tomaszowianina stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział V
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+

 1. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje rodzina wielodzietna, przez którą należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (także rodzinną pieczę zastępczą), składającą się z rodziców/opiekunów prawnych (jednego rodzica/opiekuna) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. Uprawnienia do otrzymania Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ ustala się w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wnioskodawcą jest osoba dorosła (rodzic/opiekun prawny), która składa do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wypełniony
  i podpisany wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dla wszystkich członków rodziny (pierwszego stopnia pokrewieństwa), z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ otrzymuje każdy z członków rodziny,
  o której mowa w pkt 1, w wieku powyżej 7 lat. Dziecku do 7 lat nie będzie wydawana Karta Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+, a uprawnienia z nią związane przysługiwać mu będą
  na podstawie Karty rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy podłączyć postanowienie Sądu o jej ustanowieniu.
 6. Plastikową kartę Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ odbiera wnioskodawca przedkładając dokument tożsamości.
 7. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina – Duża Rodzina 3+ stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział VI
Zasady wydawania Karty Tomaszowianina – senior

 1. Kartę Tomaszowianina - senior otrzymuje osoba, która ukończyła 60 rok życia.
 2. Uprawnienie do otrzymania Karty Tomaszowianina - senior ustalane jest w dniu akceptacji prawidłowo złożonego wniosku.
 3. Wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać plastikową kartę Tomaszowianina w imieniu osoby uprawnionej pełnoletni członek rodziny, który zamieszkuje z nim pod tym samym adresem.
 4. W przypadku całodobowych placówek opieki dla osób powyżej 60 roku życia wniosek o wydanie Karty Tomaszowianina – senior może złożyć oraz odebrać w imieniu osoby uprawnionej przedstawiciel tej instytucji.
 5. W pozostałym zakresie do przyznawania i korzystania z Karty Tomaszowianina –senior stosuje się odpowiednio normy dotyczące Karty Tomaszowianina.

Rozdział VII
Zasady użytkowania Karty Tomaszowianina

 1. Użytkownik Karty Tomaszowianina może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wskazanych w wykazie publikowanym na stronie internetowej
  www.kartatomaszowianina.pl
   Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje użytkownik Karty zobowiązany jest do jej okazania. Nie okazanie karty będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty Tomaszowianina.

 2. Plastikowa Karta Tomaszowianina jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika, w przypadku osób niepełnoletnich- z legitymacją szkolną.
 3. Dodatkową funkcją Karty Tomaszowianina jest możliwość wykorzystywania jej jako karty uprawniającej do korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.
 4. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 5. Karta Tomaszowianina wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom.
 6. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty Tomaszowianina przez użytkownika nieuprawnionym osobom.
 7. W przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miasta
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o utracie uprawnień do korzystania z niej  wraz
  z jej jednoczesnym zwrotem.
 9. Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ma prawo weryfikowania uprawnień do posiadania Karty Tomaszowianina.
 10. Posiadacz Karty Tomaszowianina może w każdej chwili zrezygnować z jej użytkowania składając wniosek, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu i dołączając kartę.
 11. Użytkownik Karty Tomaszowianina zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o zmianie danych zawartych we wniosku o wydanie Karty Tomaszowianina, co skutkuje aktualizacją danych i w przypadku posiadania karty w formie plastikowej wydrukiem nowej karty. Opłatę w kwocie 5 zł  za przedruk karty w przypadku aktualizacji danych ponosi użytkownik karty. Aktualizację danych użytkownik zgłasza według wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 12. Karty Tomaszowianina zwrócone do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim podlegają zniszczeniu potwierdzonemu protokołem zniszczenia.

Rozdział VIII
Partnerzy Projektu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy Partnera z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki będącą organizatorem Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.
 2. Warunkiem przystąpienia podmiotu do programu jako Partner jest złożenie wypełnionej deklaracji Partnera Programu (załącznik nr 5), w której podmiot określi wysokość ulg
  lub preferencji oferowanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz ich rodzaj.
 3. Z Partnerem podpisywane jest porozumienie określające rodzaj ulg lub preferencji udzielanych użytkownikom Karty Tomaszowianina oraz termin ich obowiązywania.
 4. Partner zobowiązany jest do:
  • udzielania zadeklarowanych ulg lub preferencji użytkownikom Karty Tomaszowianina,
  • oznaczenia swojego lokalu etykietą o honorowaniu Karty Tomaszowianina udostępnioną przez Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu,
  • stosowania ustalonych przez Partnera ulg przynajmniej raz na 6 miesięcy,
  • informowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim o zmianach zachodzących
   w danych podmiotu, zmianach w oferowanych ulgach lub o chęci wystąpienia z programu Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.
 5. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki może wykluczyć Partnera z Programu:
  1. 1) jeżeli  Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub jeżeli Partner nie wywiązuje się z zdeklarowanych zobowiązań (ulg lub preferencji) dla użytkownika Karty Tomaszowianina.
 6. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. W terminie do dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera
  w Programie zostaną usunięte.
 7. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się żadnymi materiałami i wyposażeniem związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.
 8. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów informacyjnych dostarczanych przez Partnera, jednocześnie zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów bez podania przyczyny.
 9. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Karty Tomaszowianina przez Partnerów.

Rozdział IX
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W 10/16 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w siedzibie administratora lub korzystając z adresu poczty elektronicznej iod@tomaszow-maz.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody- art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz umowy- art.6 ust. 1 lit. b.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usług związanych z Tomaszowska Kartą Mieszkańca przez Administratora danych oraz partnerów systemu (art. 6 ust.1 lit. a zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 lit. b – umowa, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r);
b) rejestracji w serwisie kartatomaszowianina.pl, złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – zawarcie i wykonywanie umowy);
c) wysyłania przez Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r – wykonywanie umowy);
d) prowadzenia badań ankietowych, promocji i konkursów przez Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
e) wysyłania przez Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informacji handlowych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
f) wysyłania przez Urząd Miasta Tomaszowa Mazowieckiego newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda);
g) wysyłania przez Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki ofert promocyjnych partnerów projektu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - (art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r - zgoda).
 1.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów.
 2.  Administrator ma prawo przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym podmiotom które,  przetwarzają je na potrzeby obsługi systemu Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną Karta Tomaszowianina zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami regulaminu i z zastosowaniem odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 3.  Administrator jest uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkownika Karty osobom trzecim, w tym dostawcy usługi systemu Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, wraz z aplikacją mobilną Karta Tomaszowianina w celu świadczenia usługi systemu oraz aplikacji mobilnej, której na mocy porozumienia powierzono rozwój i prowadzenie projektu,
  z zachowaniem wymogów określonych przepisami RODO.
 4. Użytkownik Karty ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO);
b) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
c) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO);
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e) przenoszenia danych (art.20 RODO);
f) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO);
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO);
h) wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie służyło dostosowywaniu działań informacyjnych do cech i zachowań użytkownika. Wnioskowanie będzie brało pod uwagę charakterystykę użytkownika (wiek i zainteresowania) oraz sposób korzystania z oferty Tomaszowskiej Karty Mieszkańca, w tym także rodzaj posiadanych pakietów.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, rezygnacji z usługi lub przez okres realizacji umowy oraz przedawnienia zobowiązań wynikających z umowy, a także przedawnienia obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem tej umowy. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie wniosku o rezygnację z udziału w programie Tomaszowska Karta Mieszkańca.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.